Top

Zorgverleners


Sinds 1 januari 2014 kan instelling van het bewind ook worden verzocht door de zorgverlener waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt.
In die gevallen kan de zorgverlener zich rechtstreeks richten tot de kantonrechter of de aanvraag neerleggen bij een bewindvoerderskantoor. Het is daarbij van belang dat er wordt samengewerkt met een professionele organisatie die naast goede bereikbaarheid afspraken nakomt en deskundig is. Tevens dient de organisatie naast juridische en financiële kennis, ook kennis te hebben van psychiatrische stoornissen, gedragsproblemen en hoe om te gaan met mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. T&O Bewindvoering heeft deze kennis en voldoet hiermee volledig aan de nieuwe kwaliteitseisen voor Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren welke per 1 april 2014 in werking is getreden.
 
T&O Bewindvoering kan ondersteuning bieden bij de aanvraag van het bewind of indien gewenst de gehele aanvraagprocedure bij het kantongerecht overnemen, zodat de zorgverlener zich op zijn primaire taak kan blijven richten. Zorgverleners kunnen namelijk geen financiële verantwoording nemen voor hun cliënten omdat zij daar simpelweg geen tijd voor hebben. 

Voor aanvullende informatie kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier waarna spoedig contact zal worden opgenomen om een afspraak te maken.