Top

Beschermingsbewind werkwijze


Zodra de beschikking van de rechtbank is ontvangen worden een zogeheten beheer- en leefgeldrekening op naam van de cliënt geopend (alle oude, niet gebruikte bankrekeningen worden door T&O Bewindvoering beëindigd).

De beheerrekening is de rekening waarop alle inkomsten binnenkomen en waaruit alle financiele verplichtingen worden geregeld. De beheerrekening is niet toegankelijk voor de client, enkel voor de bewindvoerder.

De leefgeldrekening is de rekening waarop het leefgeld wordt gestort welke de client met een door T&O Bewindvoering aangeleverde bankpas kan opnemen.

Tevens wordt samen met client een 'Budgetplan' opgesteld waarin inkomsten, uitgaven en het weekgeld worden besproken. Daarnaast worden de hierna volgende zaken geregeld:
 • Aangeleverde papieren worden uitgezocht en hiermee de persoonlijke financiele situatie van de cliënt in kaart gebracht. 
 • Instanties voorkomend in het dossier worden aangeschreven en op de hoogte gesteld van de bewindstelling bij T&O Bewindvoering. Ook wordt verzocht de cliënt niet meer persoonlijk aan te schrijven maar financiële post aan T&O Bewindvoering te richten.
 • Indien de cliënt nog niet in het bezit is van een digi-d code wordt deze aangevraagd.
 • Er wordt gecheckt of de cliënt recht heeft op ondersteunende inkomensvoorzieningen. Wanneer dit blijkt zullen betreffende voorzieningen worden aangevraagd.
 • Indienen (indien nog niet gebeurd) van belastingaangifte Box 1.
 • In geval van problematische schulden wordt beoordeeld of de cliënt naast beschermingsbewind ook in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en wanneer nodig zal deze worden aangevraagd.
 • In geval van beslaglegging door een schuldeiser, draagt T&O Bewindvoering zorg voor inachtneming van de beslagvrijevoet.
 • Maandelijkse controle en beheer van inkomsten en uitgaven.
 • Wekelijkse uitbetaling van het leefgeld op de pin-rekening van de cliënt.
 • Beoordeling van financiële ruimte, wanneer cliënt verzoekt om extra gelden voor het aanschaffen van nieuwe kleding o.i.d.  
Bereikbaarheid/Communicatie
T&O Bewindvoering is telefonisch bereikbaar op: ma, woe, do, vrij tussen 09.00 - 12.00 uur. Daarnaast kunt u contact opnemen via mail, waarbij T&O Bewindvoering streeft uw e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.
 
Inzicht in uw financiële zaken
Indien gewenst ontvangt u één keer per maand per post of e-mail een mutatieoverzicht m.b.t. uw financiële zaken waarop  al u inkomsten en uitgaven zijn verantwoord.
 
Verantwoording aan de rechtbank
Binnen drie maanden na uitspreken van het bewind wordt een boedelbeschrijving ingediend bij de rechtbank. Hierop worden alle bezittingen en eigendommen omschreven tijdens aanvang bewind. Deze beschrijving dient client te ondertekenen alvorens deze wordt ingediend bij de rechtbank.
Daarnaast wordt jaarlijks ter controle aan de rechtbank 'Rekening en verantwoording' afgelegd. Ook deze jaarlijkse controle dient door client te worden ondertekent.

Bij het beëindigen van het bewind wordt een eindrekening en verantwoording aan de rechtbank gezonden welke eveneens vooraf door client ondertekend dient te worden.
 
Kosten
T&O Bewindvoering berekent de gemaakte kosten conform de vastgestelde tarieven voor de professioneel bewindvoerder 2015.
 
Afhankelijk van de financiële situatie van de client zal T&O Bewindvoering bijzondere bijstand aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor de geleverde diensten.
 
Indien de cliënt, na de uitspraak van het bewind geen medewerking verleent, waardoor het bewind alsnog opgeheven moet worden zullen de intakekosten bij de cliënt in rekening worden gebracht.
 
Klachten
Ondanks de medewerkers van T&O Bewindvoering gedreven en zorgvuldig hun werkzaamheden uitvoeren kan het voorkomen dat er voor u toch een situatie ontstaan waarover u een klacht wilt indienen. In voorkomende situaties zal T&O Bewindvoering zorgvuldig met de afwikkeling van uw klacht omgaan en deze beschouwen als opbouwende kritiek en inzetten om de diensten te verbeteren. Voor het indienen van uw klacht verwijst T&O Bewindvoering naar het klachtenreglement.
 
Wat T&O Bewindvoering van u verwacht
T&O bewindvoering verwacht volledige medewerking van haar cliënten om samen tot goede resultaten te komen. Dit betekent dat T&O bewindvoering ervan uitgaat dat de cliënt achter de aanvraag van het bewind staat. Het is zowel in het belang van de cliënt als in het belang van T&O bewindvoering dat de cliënt weet wat beschermingsbewind inhoudt en welke werkwijze T&O bewindvoering hierbij hanteert.
 
Concreet houdt dit in:
 • U geeft volledig openheid van zaken ten aanzien van uw persoonlijke financiële situatie.
 • Post ontvangen op uw huisadres en van toepassing op uw financiën wordt direct doorgestuurd naar T&O Bewindvoering.
 • Wijzigingen in uw persoonlijke/financiële situatie geeft u direct door aan T&O Bewindvoering en levert daarbij eventuele bewijsstukken aan.
 • Indien u voornemens bent  te verhuizen dient u dit vooraf met ons te overleggen.
 • U maakt geen nieuwe schulden en gaat geen financiële verplichtingen aan.
 • Indien T&O Bewindvoering u schriftelijk verzoekt om aanvullende informatie of brieven stuurt, welke betrekking hebben op uw financiële situatie en welke ondertekend dienen te worden reageert u zo adequaat en spoedig mogelijk.